Αναρτήσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΛΙ!!!

Κώλυμα συμμετοχής Δημοτικού Συμβούλου για λόγους ηθικού συμφέροντος.

Ο Δήμος έχει μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα στην έγκριση ή τροποποίηση σχεδίου πόλης ή πολεοδομικής μελέτης.

Πρόταση για ένα νέο δημοκρατικό σύστημα περιφερειακής αυτοδιοίκησης

Η Εγκύκλιος 19 του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού στην καθαριότητα των Δήμων. Νέες συμβάσεις έως 31.3.2018